ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست * * * * * * * * * * به هوای سر کویش پر و بالی بزنم !

« مرغ باغ ملکوت »